Voortgang stikstof


Durk Oosterhof - 28 februari 2020 - 0 comments

Zoals iedereen in een onlangs verschenen nieuwsbrief van het Biohuis al heeft kunnen lezen, zijn we als biologische sector op alle niveaus, zowel ambtelijk als politiek, bezig om de positie van de biologische landbouw helder te maken. Het doel hiervan is om onze positieve rol, o.a. in het stikstofdossier, voort te mogen zetten en niet benadeeld te worden door de negatieve gevolgen van (ondoordachte) generieke maatregelen.

De biologische sector heeft hiermee bereikt dat we volwaardig met de beleidsmakers kunnen praten, puur vanuit de biologische sector zelf. Aangezien in het stikstofdossier de melkveehouderij een grote rol is toebedeeld, spreekt het voor zich dat de Natuurweide hierin ook een grote rol vervult.

Hierbij hebben we al duidelijk kunnen aangeven wat de negatieve gevolgen zullen zijn van de opkoopregeling als niet eerst een gebiedsvisie bekend is en specifiek wat de gevolgen zijn voor de huidige en potentiële biologische melkveehouders door een te kortzichtig overheidsbeleid hierop. Onze input wordt door LNV zeer gewaardeerd en heeft inmiddels geleid tot meerdere afspraken op het gebied van het gezamenlijk delen van visie en de onderbouwing hiervan d.m.v. nog uit te voeren onderzoek.

Ook onze mening over losse onderwerpen als bijvoorbeeld veevoer, bemesting en beweiding, welke als oplossingsrichting zijn ingebracht door het Landbouwcollectief, worden gewaardeerd. Ondanks dat we als biologische melkveehouderij in grote lijnen wel aan deze zaken kunnen voldoen, is het niet gewenst om op deze drie afzonderlijke punten qua beperking van ammoniakemissie te worden afgerekend. Juist in een integrale systeemlandbouw als de door SKAL geborgde biologische landbouw, zou de melkveehouder optimaal de ruimte moeten krijgen waarbij hooguit een eenvoudige rekenwijze als extra borging genoeg zou moeten zijn.

Ons uitgangspunt daarbij is dat het stikstofprobleem als “gebiedsprobleem” nooit afgerekend kan worden op een efficiëntie per kg product, maar alleen op een efficiëntie per gebied. Per hectare dus. Hierbij komt de biologische landbouw (mede door het niet gebruik maken van kunstmest en de daaruit voortvloeiende voordelen) positief uit verf en zal hiervoor ook beloond dienen te worden.